คำถาม : การสกัดกระชายดำ
  • การสกัดกระชายดำด้วยเอทานอล95% เราควรสกัดไว้อย่างน้อยกี่วันหรือกี่ชั่วโมงคะ
  • Date : 29/3/2567 17:22:00
คำตอบ : ข้อมูลอ้างอิงจากงานวิจัยของบังอรและคณะ จะใช้วิธีการสกัดกระชายดำด้วยการแช่สกัด (maceration) ใน 95% เอทานอล ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 7 วันอ้างอิง : บังอร ศรีพานิชกุลชัย, นาถธิดา วีระปรียากูร, แคทรียา สุทธานุช. การสกัดและศึกษาเปรียบเทียบสารสำคัญและฤทธิ์ทางชีวภาพของกระชายดำสายพันธ์สีเข้มและสีจาง ใน บังอร ศรีพานิชกุลชัยและคณะ. รายงานการวิจัยชุดโครงการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกระชายดำและข่อย ปีงบประมาณ 2548. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 39 หน้า.