คำถาม : แทนนิน
  • 1.สมบัติของสารแทนนิน ที่เกี่ยวข้องกับความเงามันวาว
    2.เปรียบเทียบปริมาณแทนนินใน เปลือกของมังคุด เปลือกกล้วย กาบมะพร้าว เปลือกส้ม
    3.วิธีทดสอบปริมาณสารแทนนินในเปลือกผลไม้

  • Date : 29/2/2567 16:00:00
คำตอบ : 1.ยังไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้ เนื่องจากคำถามไม่ชัดเจน ไม่ได้ระบุว่าความเงามันวาวของอะไร

2.มีรายงานการศึกษาหาปริมาณแทนนินในเปลือกของมังคุด เปลือกกล้วย กาบมะพร้าว เปลือกส้ม โดยแต่ละการศึกษาใช้วิธีการสกัดและวิธีทดสอบแตกต่างกัน จึงไม่สามารถเปรียบเทียบปริมาณแทนนินในเปลือกผลไม้แต่ละชนิดได้ หากต้องการเปรียบในการทดสอบต้องควบคุมปัจจัยต่างๆ ให้เหมือนกัน

3.การหาปริมาณแทนนินในตัวอย่างมีหลายวิธี โดยขอยกตัวอย่างวิธีการวิเคราะห์ดังนี้
- การเตรียมสารสกัด โดยนำผงตัวอย่างแห้ง 10 กรัม แช่ด้วย 70% อะซีโตน จำนวน 50 มล. ต้มบนอ่างอังไอน้ำด้วยวิธี reflux (การสกัดแบบไหลย้อนกลับ) นาน 30 นาที ส่วนสารสกัดที่ได้หลังการกรองเอากากออกนำไประเหยตัวทำละลายออกจนแห้งด้วยเครื่อง Rotary evaporator หรือบนอ่างอังไอน้ำ จากนั้นละลายตัวอย่าง ด้วย 70% เอทานอล ปริมาตร 10 มิลลิลิตร นำไปปั่นเหวี่ยงด้วยเครืองปั่นเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ที่อุณหภูมิ 4 ความเร็ว 5000 รอบต่อนาทีเป็นเวลา 20 นาที และนำสารสกัดส่วนใสในหลอดเก็บตัวอย่าง ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ระหว่างรอการวิเคราะห์
- การหารปริมาณไฮโดรไลซ์แทนนิน (Hydrolyze tannin content) วิเคราะห์ปริมาณไฮโดรไลซ์แทนนิน ด้วยวิธี Folin-Ciocalteu method โดยนำตัวอย่างสกัด ปริมาตร 20 ไมโครลิตร ผสมกับ folin-Ciocalteu reagent ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากัน และทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 1 นาที จากนั้นเติม 7.5% (w/v) Na2CO3 ปริมาตร 80 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากัน ทิ้งไว้ให้เกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิห้องนาน 30 นาที วัดค่าการดูดกลืนแสงโดยใช้ microplate reader ที่ความยาวคลื่น 765 nm เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานความเข้มข้นของ Gallotannin และรายงานผลเป็นปริมาณ Gallotannin equivalent (mg GE/ml sample)
- ปริมาณคอนเดนซ์แทนนิน (Condensed tannin content) วิเคราะห์ปริมาณคอนเดนซ์แทนนิน ด้วยวิธี HCl-vanillin method โดยนำตัวอย่างสกัด ปริมาตร 20 ไมโครลิตร ผสมกับ 1% vanillin ปริมาตร 50 ไมโครลิตร และสารละลาย 25% H2SO4 ปริมาตร 50 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากัน ทิ้งไว้ให้ เกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิห้องในที่มืด เป็นเวลา 15 นาที วัดค่าการดูดกลืนแสงโดยใช้ microplate reader ที่ความยาวคลื่น 500 nm เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานความเข้มข้นของ Catechin และรายงานผลเป็นปริมาณ Catechin equivalent (mg CE/ml sample)

อ้างอิง : สมคิด ใจตรง. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง แหล่งของแทนนินในกล้วย diploid (2n) triploid (3n) tetraploid (4n) และการใช้ประโยชน์ในการขับไข่พยาธิในแพะเนื้อ. โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยบูรพา