คำถาม : บัวบก
  • อยากทราบวิธีการสกัดสารออกจากใบบัวบกเพื่อใช้ในการทำลูกอมค่ะ
  • Date : 28/12/2566 16:10:00
คำตอบ : สามารถใช้สารสกัดน้ำ โดยนำใบบัวบกมาล้างทำความสะอาดและหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ จากนั้นต้มในน้ำเดือด กรองเอาแต่ส่วนน้ำ แล้วนำน้ำที่ได้ไปเตรียมทำลูกอม โดยเติมน้ำตาลทรายขาว น้ำตาลกรวด และกลูโคสไซรัป เคี่ยวในกระทะทองเหลืองโดยใช้ไฟอ่อน ประมาณ 10-15 นาที ทดสอบการขึ้นรูปด้วยการหยดส่วนผสมลงในน้ำเย็น หากใช้ได้แล้วส่วนผสมจะจับตัวเป็นก้อน จากนั้นส่วนผสมลงในพิมพ์ที่ทาเนยไว้ และรอให้เซ็ตตัว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
1. อริสรา คงมา, ญานิศา จินดาหลง, กนกวรรณ พรมจีน. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกอมใบบัวบก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560.
http://202.29.80.44/information/paper/file/psru_agricul_2560_2.3(1.12).pdf
2. เกศรินทร์ เพชรรัตน์, ดวงรัตน์ แซ่ตั้ง, ดวงกมล ตั้งสถิตพร, นพพร สกุลยืนยงสุข. การพัฒนาลูกอมสมุนไพรไทยพื้นบ้าน : ลดการอักเสบและดับกลิ่นปาก. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 2555.
https://repository.rmutp.ac.th/bitstream/handle/123456789/1230/HEC_56_04.pdf?sequence=1