คำถาม : กระชายดำ
  • ในกระชายดำผงแห้ง และในกระชายดำสด ปริมาณ 100 กรัม จะมี สาร polymethoxyflavone อยู่กี่ mg คะ ในกรณีที่สารตัวนี้ช่วยลดไขมันในช่องท้องได้ดี หากรับประทาน 12 mg ทุกวัน
  • Date : 24/11/2566 12:09:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์หาปริมาณสารฟลาโวนอยด์ในกระชายดำโดยวิธี gas chromatography โดยเก็บตัวอย่างกระชายดำจำนวน 17 ตัวอย่าง ในจังหวัดเลย เพชรบูรณ์ ขอนแก่นและลำปาง ซึ่งมีทั้งกระชายดำผงและกระชายดำสด พบสารมาตรฐาน methoxyflavone 10 ชนิด ซึ่งปริมาณสารสำคัญแต่ละชนิดในแต่ละตัวอย่างมีความแตกต่างกันไป (1) และการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารฟลาโวนอยด์จากเหง้ากระชายดำจาก 12 แหล่งตัวอย่าง ด้วยวิธีเดียวกัน ซึ่งทั้งหมดเป็นตัวอย่างกระชายดำผง พบว่า ปริมาณสารฟลาโวนอยด์มีความแตกต่างกันไปในตัวอย่างจากแต่ละพื้นที่ โดยมีค่าอยู่ในช่วง 23.86-60.98 มก./ก. (2) ดังนั้น สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จึงได้กำหนดมาตรฐานสารสกัดสมุนไพร เลขที่ มอก. 3013-2562 สารสกัดกระชายดำผง ซึ่งระบุไว้ว่า สารสกัดกระชายดำผงควรมีสาร methoxyflavone รวม ไม่น้อยกว่า 25% โดยมวล (3) ทั้งนี้ หากคุณต้องการรับประทานสารสกัดกระชายดำเพื่อให้ได้ปริมาณสารสกัดตามที่ต้องการ ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและมีการระบุปริมาณสารสำคัญบนฉลากที่ชัดเจน เพื่อคำนวณปริมาณการรับประทานได้อย่างถูกต้อง

อ้างอิง :
1. สุภาวดี ดาวดีม ฉวีเย็นใจ, แคทรียา สุทธานุช, สุกัญญา สุพัฒนะพงศ์. การวิเคราะห์หาปริมาณฟลาโวนอยด์ในกระชายดำโดยวิธีแก็ส โครมาโตกราฟี. Thai J Pharm Sci. 2003; 27(1-2):49-57. https://www.thaiscience.info/journals/Article/TJPS/10471160.pdf
2. Sutthanut K, Sripanidkulchai B, Yenjai C, Jay M. Simultaneous identification and quantitation of 11 flavonoid constituents in Kaempferia parviflora by gas chromatography. J Chromatogr A. 2007 Mar 2;1143(1-2):227-33. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002196730700074X?via%3Dihub#tbl1
3. https://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/nac/2021/slide/ss36-lec02.pdf https://service.tisi.go.th/standard-shop/web/index.php?r=site/view&tis=4788