คำถาม : สารแคปไซซินในพริก
  • มีความประสงค์จะขอข้อมูลเกี่ยวกับการสกัดสารแคปไซซินจากพริก เพื่อนำมาใช้ในการบำบัด หรือ บรรเทาโรค เช่น ความปวดเมื่อย หรือ อื่น ๆ
  • Date : 30/9/2566 12:50:00
คำตอบ : การสกัดสารแคปไซซินจากพริก มีหลายวิธี โดยใช้ตัวทำละลาย และเครื่องมือในการสกัดแตกต่างกันไป (1-6) ตัวอย่างวิธีการสกัด เช่น การหมัก (maceration), การกวน (Stirring), การใช้เครื่องอัลตร้าโซนิค (Ultrasonic), การใช้เครื่อง Soxhlet apparatus, การใช้ water bath ตัวอย่างตัวทำละลาย เช่น อะซีโตน, 95% เอทานอล, เอทานอล, เมทานอล

ซึ่งการจะเลือกใช้วิธีใดเพื่อนำไปปฏิบัติจริง ต้องพิจารณาจากความพร้อมของนักเรียนในด้านของสารเคมีและเครื่องมือที่ใช้สกัดว่าสามารถทำได้หรือไม่ ในเบื้องต้นสำหรับโครงงานของเด็กประถม วิธีการสกัดที่ง่ายและไม่ใช้เครื่องมือที่ซับซ้อน อาจเลือกใช้วิธีการสกัดด้วยการแช่หรือการหมักตัวอย่างพริกในตัวทำละลาย โดยนำตัวอย่างพริกมาหมักในตัวทำละลายต่างๆ 2-3 เท่าตัว ในภาชนะปิดสนิท ทิ้งไว้ 7 วัน คนทุกวัน จากนั้นนำมากรองเอาส่วนน้ำ บีบสารละลายออกจากกาก แล้วเติมสารละลายเพื่อล้างกาก ทำซ้ำอีกครั้งเป็นการหมักซ้ำ เพื่อให้ได้สารสกัดมากที่สุด จากนั้นนำสารสกัด 2 ครั้งมารวมกัน ระเหยตัวทำละลายออกด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศหรือตั้งบนหม้ออังไอน้ำ ก่อนนำไปใช้งาน