คำถาม : ว่านเอ็นเหลือง
  • สวัสดีค่ะ อยากสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับว่านเอ็นเหลือง ว่ามีชื่อพ้อง หรือคือต้นอะไรยังไงอะคะ พอดีว่าหาข้อมูลแล้วไม่ค่อยเจอข้อมูลที่แน่ชัด หรือน่าเชื่อถือเลยค่ะ
  • Date : 30/9/2566 12:44:00
คำตอบ : พืชที่ใช้ชื่อว่า ว่านเอ็นเหลือง จากที่สืบค้นมีการใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ 1) Curcuma sp. (1) และ 2) Curcuma wanenlueanga (2) ซึ่งระบุลักษณะทางพฤกษศาสตร์ไม่ตรงกันในส่วนของเหง้าและใบ และจากการตรวจสอบกับฐานข้อมูล Plants of The world online ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma wanenlueanga Saensouk เป็น accepted name อย่างไรก็ตามหากต้องการเช็คว่า ว่านเอ็นเหลือง ที่ท่านต้องการทราบเป็นต้นเดียวกับ Curcuma wanenlueanga หรือไม่ ให้เช็คลักษณะทางพฤกษศาสตร์ โดยเฉพาะ ลักษณะดอก ใบ เหง้า ตามเอกสารอ้างอิงที่ 2 หรือส่งให้หน่วยงานที่รับตรวจสอบพรรณพืช เช่น กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ https://botany.dnp.go.th/FAQ/08.html

อ้างอิง :
1. อรนุช เกษประเสริฐ. พืชสมุนไพรวงศ์ ZINGIBERACEAE. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2550.
2. Saensouk S, Boonma T, Thomudtha A, Thomudtha P, Saensouk P. Short communication: Curcuma wanenlueanga (Zingiberaceae), a new species of subgenus Curcuma from Thailand. Biodiversitas. 2021;22:2988-94.