คำถาม : รางจืด
  • รางจืด สามารถสกัดโดยใช้แอลกอฮอล์ได้หรือไม่ ?
    ถ้าสามารถสกัดด้วยแอลกอฮอล์ได้ มีวิธีการสกัดอย่างไร ?

  • Date : 30/9/2566 12:40:00
คำตอบ : สามารถสกัดรางจืดโดยใช้แอลกอฮอล์ ได้โดยการแช่ผงใบรางจืดใน เอทานอล หรือเมทานอลให้ท่วมผงสมุนไพรในภาชนะปิดสนิท ที่อุณหภูมิห้องหรือใช้ความร้อนช่วยสกัด ดังตัวอย่างวิธีการสกัดจากรายงานวิจัยต่าง ๆ มีหลายวิธี เช่น

- วิธีแช่สกัด โดยการแช่ผงยาในตัวทำละลาย 95% เอทานอล หรือ 95% เมทานอล ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 72 ชั่วโมง หรือจนกว่าสกัดหมดจด (3-5) หรืออาจสกัดโดยการตั้งบนเครื่องเขย่าสารหรือ shaking water bath ที่อุณหภูมิห้อง หรือควบคุมอุณหภูมิตามต้องการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสกัด เป็นเวลา 15 นาที หรือจนกว่าสกัดหมดจด ขึ้นกับปริมาณตัวอย่าง (2)
- วิธีรีฟลักซ์ โดยแช่ผงยาในตัวทำละลาย 95% เอทานอล หรือ 95% เมทานอล และให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง หรือจนกว่าสกัดหมดจด ขึ้นกับปริมาณตัวอย่าง (1)

เอกสารอ้างอิง :
1. วลัยพร สินสวัสดิ์, นฎาภัสส์ คุ้มกลาง, พรชัย สินสวัสดิ์. การเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ในใบรางจืดสดและแห้ง. [อินเทอร์เน็ต]. 2556 [เข้าถึงเมื่อ21 สิงหาคม 2566] เข้าถึงจาก https://research.rmutsb.ac.th/fullpaper/2556/2556239509781.pdf.
2. Oonsivilai R, Cheng C, Bomser J, Ferruzzi MG, Ningsanond S. Phytochemical profiling and phase II enzyme-inducing properties of Thunbergia laurifolia Lindl. (RC) extracts. J Ethnopharmacol. 2007;114(3):300-6.
3. Suwanchaikasem P, Phadungcharoen T, Sukrong S. Authentication of the Thai medicinal plants sharing the same common name Rang Chuet: Thunbergia laurifolia, Crotalaria spectabilis, and Curcuma aff. amada by combined techniques of TLC, PCR-RFLP fingerprints, and antioxidant activities. ScienceAsia. 2013;39:124-33.