คำถาม : เมนทอล
  • ปริมาณเมนทอลในเซรัมที่ใช้บริเวณใบหน้า (ชนิดไม่ลัางออก) มีข้อกฎหมายกำหนดปริมาณการใช้ที่ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองเท่าไหร่คะ
  • Date : 28/6/2566 15:56:00
คำตอบ : จากประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง กําหนดชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง พ.ศ. 2561 และฉบับที่ 2 - 6 ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณส่วนผสมของเมนทอลในเครื่องสำอางประเภทเซรัมที่ใช้บริเวณใบหน้า (จากประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับเครื่องสําอาง มีข้อมูลของเครื่องสำอางประเภทแป้งน้ำ ได้กำหนดส่วนผสมของเมนทอล ต้องใช้ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 1.0 โดยน้ำหนัก ประกาศปี พ.ศ. 2549 แต่ปัจจุบันยกเลิกการใช้งานแล้ว) และโดยปกติแล้วการใช้ภายนอก ควรระมัดระวังเรื่องอาการระคายเคือง ซึ่งอาจตอบสนองแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล และมีข้อมูลระบุว่าเมนทอลเป็นตัวอย่างสารที่ใช้เป็นส่วนผสมที่เข้าข่ายต้องพิจารณาว่าอาจมิใช่เครื่องสำอาง
               อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน ข้อมูลในการผลิตเครื่องสำอาง เกิดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่หลากหลาย อาจมีการใช้สารใหม่ หรือยกเลิกสารบางชนิด
สามารถดูรายละเอียดกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสำอางได้ที่ https://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/SitePages/Laws.aspx
หรือติดต่อกลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา E-mail : Cosmetic@fda.moph.go.th

อ้างอิง :
- https://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/SitePages/Laws.aspx
- https://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/PublishingImages/SitePages/Permission/NEW-2562-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C.pdf