คำถาม : การสกัดว่านมหาเมฆ
  • ต้องการสกัดว่านมหาเมฆ ด้วยการหมักด้วยแอลกอฮอล์ อยากทราบว่า ควรใช้ 70% หรือ 95% จึงจะเหมาะสมกว่าคะ...ขอบคุณค่ะ
  • Date : 23/6/2566 15:44:00
คำตอบ : การสกัดสมุนไพรสามารถใช้ตัวทำละลายได้หลายชนิดได้แก่ เฮกเซน เอทิลอะซิเตต เอทานอล และเมทานอล ขึ้นกับว่าต้องการนำไปใช้ประโยชน์อะไร และสารสำคัญที่ต้องการคืออะไร โดยการสกัดว่านมหาเมฆยังไม่พบข้อมูลเปรียบเทียบประสิทธิภาพจากการสกัดว่านมหาเมฆด้วยตัวทำละลายต่าง ๆ รวมถึงแอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน แต่โดยทั่วไปการสกัดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางยาหรือเครื่องสำอางมักจะใช้สารสกัดด้วยเอทานอลเนื่องจากมีความปลอดภัย นอกจากจะมีรายงานว่ามีสารสกัดด้วยตัวทำละลายอื่น ๆ ที่มีฤทธิ์และสกัดสารสำคัญได้มากกว่า ส่วนจะเลือกใช้ 70% หรือ 95% เอทานอลอาจต้องลองศึกษาดู โดยการสกัดด้วยตัวทำละลายทั้งสองชนิด แล้วเปรียบเทียบ %yield ของสารสกัดและปริมาณสารสำคัญที่ต้องการ โดยจะเลือกใช้ตัวทำละลายที่สามารถสกัดสารที่เราต้องการให้ได้มากที่สุด ( มีตัวอย่างวิธีการสกัดสมุนไพรบางชนิดด้วย 95% เอทานอล สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=Sxy_zfpJw2c และการทดสอบวิธีการสกัดและตัวทำละลายที่แตกต่างกันในสารสกัดพืชวงศ์ขิงเพื่อการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc )

อ้างอิง :- https://www.youtube.com/watch?v=Sxy_zfpJw2c
- วิไลลักษณ์ บุญหลาย, ปวีณา รัตนเสนา, ประภัสสร บุษหมั่น. วิธีการสกัดและตัวทำละลายที่แตกต่างกันในสารสกัดพืชวงศ์ขิงเพื่อการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 9.