คำถาม : ใบเสม็ด+ใบชุมเห็ดเทศ
  • อยากทราบว่าการสกัดน้ำมันใบเสม็ด+ใบชุมเห็ดเทศโดยการเคี่ยวน้ำมัน สามารถทำได้ไหมค่ะ ในสมัยก่อนใช้วิธีนี้ในการสกัด แต่อยากทราบว่าสารที่ออกมาเพื่อช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อคือสารตัวใดในเสม็ดค่ะ
  • Date : 23/6/2566 15:39:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูล การศึกษาถึงองค์ประกอบในน้ำมันหอมระเหยของใบเสม็ดที่พบในประเทศไทย ซึ่งทำการเก็บตัวอย่างจาก จ.นราธิวาส พบว่ามีสารส่วนใหญ่คือ กลุ่มสารประกอบ monoterpenes (>80%) ซึ่งสารที่พบมากที่สุดได้แก่ terpinolene และ gamma-terpinene นอกจากนี้ยังประกอบด้วยกลุ่มสาร sesquiterpenes (10.52%) ได้แก่ carryophyllene และ humulene ซึ่งในการศึกษาดังกล่าวทำการสกัดด้วยวิธีการกลั่นด้วยไอน้ำ ส่วนการสกัดด้วยวิธีการเคี่ยวน้ำมันอาจไม่ได้สารสำคัญเหล่านี้หรืออาจจะเหลืออยู่น้อย เนื่องจากเป็นสารโมเลกุลเล็กซึ่งระเหยได้ง่าย ส่วนใบชุมเห็ดเทศพบสารกลุ่ม antraquinones, tannins และ flavonoids เป็นต้น และยังไม่พบการศึกษาถึงฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากใบเสม็ดและชุมเห็ดเทศต่ออาการปวดกล้ามเนื้อโดยตรง อย่างไรก็ตาม เมื่อสืบค้นถึงฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสำคัญที่พบในใบเสม็ด พบรายงานการศึกษาว่า terpinolene และ gamma-terpinene ที่สกัดได้จากพืชชนิดอื่น มีฤทธิ์ต้านการอักเสบและบรรเทาปวด แต่ยังเป็นเพียงการศึกษาในระดับสัตว์ทดลองเท่านั้น

อ้างอิง :
1. Brophy JJ, Thubthimthed S, Kitirattrakarn T, Anantachoke C. Volatile leaf oil of Melaleuca cajuputi. Proceedings of the Forestry Conference 2002. http://forprod.forest.go.th/forprod/Tips/Silvic-ebook/Forest_Proceedings/oral/Session6/t23.pdf
2. Kim, J & Liu, K, et al. Essential Leaf Oils from Melaleuca cajuputi; 2005. https://wwwlib.teiep.gr/images/stories/acta/Acta%20680/680_8.pdf
3. Macedo EM, Santos WC, Sousa BP Neto, Lopes EM, Piauilino CA, Cunha FV, et al. Association of terpinolene and diclofenac presents antinociceptive and anti-inflammatory synergistic effects in a model of chronic inflammation. Braz J Med Biol Res. 2016;49(7):e5103. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4918787/pdf/1414-431X-bjmbr-1414-431X20165103.pdf
4. Passos FF, Lopes EM, de Araújo JM, de Sousa DP, Veras LM, Leite JR, eta al. Involvement of Cholinergic and Opioid System in γ-Terpinene-Mediated Antinociception. Evid Based Complement Alternat Med. 2015;2015:829414. https://downloads.hindawi.com/journals/ecam/2015/829414.pdf