คำถาม : ค่าหด
  • ค่าหด ชื่ออื่น ๆ คือ ข่าหด คำหด เก็ดลิ้น ลบลีบ
    เป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจทานได้มั๊ยครับ
    ปริมาณในการรับทานที่ถูกต้องควรเป็นเท่าไร ต้มกับน้ำครับ

  • Date : 9/1/2566 17:07:00
คำตอบ : ค่าหด (Engelhardtia spicata Lech. ex Bl. วงศ์ JUGLANDACEAE) สรรพคุณ เนื้อไม้มีรสร้อน เมา ใช้ขับเลือด บำรุงกำลัง นอกจากนี้ยังมีการใช้เป็นยาพื้นบ้านล้านนา โดยใช้ลำต้นฝนกับต้นมะขามป้อม กินหลังคลอดเป็นยาคุมกำเนิด และเปลือกต้นใช้เบื่อปลา เนื่องจากเป็นพืชที่พบได้ค่อนข้างยาก การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยารวมถึงการศึกษาด้านความปลอดภัยจึงมีอยู่น้อยมาก และยังไม่พบฤทธิ์ที่เกี่ยวข้องในการรักษาโรคเบาหวานและโรคหัวใจค่ะ

ที่มา :
- วุฒิ วุฒิธรรมเวช. สารานุกรมสมุนไพร รวมหลักเภสัชกรรมไทย.กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน); 2539.
-วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล, พร้อมจิต ศรลัมพ์, วิชิต เปานิล, รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล, บรรณาธิการ. สมุนไพรพื้นบ้านล้านนา. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์; 2540.