คำถาม : ใบขี้เหล็ก
  • อยากสอบถามว่า สารละลายใบขี้เหล็กในการกำจัดพยาธิในทางเดินอาหารของเเพะ ทำไมต้องผสมกับน้ำกะทิ
  • Date : 7/1/2566 16:58:00
คำตอบ : เป็นสูตรอาหารแพะของผู้วิจัยในการทำวิจัยครั้งนี้ ไม่มีข้อมูลวัตถุประสงค์ของการใช้กะทิเป็นส่วนผสม มีเพียงข้อมูลระบุว่ามีการใช้กากมะพร้าวเป็นส่วนผสมของอาหารแพะ เป็นแหล่งไขมันสำหรับการเลี้ยแพะ คุณสมบัติ มีกลิ่นหอม มีกรดอะมิโน ไลซีนต่ำ มีไขมันสูง

ที่มา :
เจตนา หนูพันธุ์. การศึกษาประสิทธิภาพของใบขี้เหล็กและเนื้อในเมล็ดมะขามในการกำจัดพยาธิภายในทางเดินอาหารของแพะ. วารสารสิชาการสถาบันอาชีวศึกาเกษตร. 2560;1(2): 35-40. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JVIA/article/view/213644
- คู่มือแนะนำการให้อาหารแพะเนื้อ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ https://pvlo-cmi.dld.go.th/webnew/images/doc/create_%20awareness/2562/012/04.pdf