คำถาม : กัญชา กระท่อม และกาแฟ
  • กัญชา กระท่อม และกาแฟ สามารถกินร่วมกันได้หรือไม่ มีผลข้างเคียงอย่างไร
  • Date : 22/12/2565 16:47:00
คำตอบ : กัญชามีฤทธิ์เป็นสารเสพติด มีความเสี่ยงเป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีผลต่อระบบหายใจ เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ มีผลต่อเชาวน์ปัญญา สมาธิและความจำ และความผิดปกติของจิตประสาท เป็นต้น ควรใช้ในทางการแพทย์ ภายใต้การกำกับดูแลโดยบุคลากรทางการแพทย์

กระท่อมมีฤทธิ์เป็นสารเสพติด หากใช้ในขนาดสูงจะมีฤทธิ์กล่อมประสาท อาจก่อให้เกิดอาการข้างเคียง ภาวะกระสับกระส่าย หัวใจเต้นเร็ว อาการง่วงซึม และประสาทหลอน เป็นต้น มีการใช้ใบกระท่อมผสมกับยาแก้ไอ น้ำอัดลม หรือกาแฟ หากได้รับในปริมาณที่สูงมาก จะทำให้เกิดภาวะกดประสาทและกดการหายใจจากฤทธิ์ไม่พึงประสงค์ของยาและภาวะเสริมฤทธิ์ของยาหลายชนิดร่วมกัน ซึ่งจะเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตได้

กาแฟประกอบด้วยสารคาเฟอีนที่อาจก่อให้เกิดอาการข้างเคียง อาการนอนไม่หลับ หัวใจเต้นเร็ว หรืออาหารไม่ย่อย เป็นต้น ควรดื่มในปริมาณที่พอเหมาะ ไม่ควรเกิน 3 - 4 ถ้วย/วัน (ปริมาณคาเฟอีนประมาณ 300 มก./วัน)

ทั้งกัญชา กระท่อม และกาแฟ ประกอบด้วยสารที่ก่อให้เกิดอาการข้างเคียงต่อร่างกาย โดยเฉพาะกัญชาและกระท่อม การใช้ร่วมกันอาจก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ หรือภาวะเสริมฤทธิ์ของสมุนไพรหลายชนิดร่วมกัน สิ่งสำคัญคือควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสม สมุนไพรใด ๆ ก็ตาม หากใช้ในขนาดที่สูงหรือใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้

ที่มา :
- Eggleston W, Stoppacher R, Suen K, Marraffa JM, Nelson LS. Kratom use and toxicities in the United States. Pharmacotherapy. 2019;39(7):775-7. doi: 10.1002/phar.2280.
- Wong KU, Baum CR. Acute cannabis toxicity. Pediatr Emerg Care. 2019;35(11):799-804. doi: 10.1097/PEC.0000000000001970.
- Nieber K. The impact of coffee on health. Planta Med. 2017;83(16):1256-63. doi: 10.1055/s-0043-115007.
- บทความ กระท่อม..พืชที่ทุกคนอยากรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/354/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1/