คำถาม : gymnemic acid
  • การศึกษาความเป็นพิษของ gymnemic acid
  • Date : 26/11/2565 16:29:00
คำตอบ : ยังไม่พบการศึกษาความเป็นพิษของสาร gymnemic acid ในรูปของสารเดี่ยว แต่พบการศึกษาความเป็นพิษของผักเชียงดาโดยให้อาสาสมัครการรับประทานชาผักเชียงดา (เตรียมโดยนำใบเชียงดาแห้ง 1.2 ก. ชงในน้ำร้อน 150 มล.) ดื่มวันละ 3 ครั้ง หลังมื้ออาหาร 15 นาที ต่อเนื่องถึง 8 สัปดาห์ ไม่พบอาการพิษหรือการเปลี่ยนแปลงต่อค่าชีวเคมีในเลือด (1) และการศึกษาในสัตว์ทดลอง พบว่าผงใบ Gymnema sylvestre มีค่า LD50 เท่ากับ 3.99 ก./กก. เมื่อป้อนทางปาก และค่า LD50 ของสารสกัดเทานอลและน้ำ มีค่าเท่ากับ 375 มก./กก.น้ำหนักตัว เมื่อฉีดเข้าทางช่องท้องของหนูเม้าส์ (2) การศึกษาความเป็นพิษแบบเรื้อรัง โดยการป้อนอาหารที่มีส่วนผสมของ G. sylvestre ความเข้มข้น 1% นาน 52 สัปดาห์ ไม่พบอาการความเป็นพิษทั้งในหนูแรทเพศผู้และเพศเมีย และเมื่อคำนวนขนาดที่รับประทานแล้วไม่พบผลเสีย (no-observable-effect level) มีค่าเท่ากับ 504 มก./กก.น้ำหนักตัว สำหรับหนูแรทเพศผู้ และ 563 มก./กก.น้ำหนักตัว สำหรับหนูแรทเพศเมีย (3) ขนาดที่แนะนำให้รับประทาน
ขนาดของสารสกัดจาก G. sylvestre (มีสาร gymnemic acid อย่างน้อย 25%) ที่แนะนำให้รับประทานเพื่อบรรเทาภาวะน้ำตาลในเลือดสูงคือ 200 – 400 มก. วันละ 2 ครั้ง (4) ทั้งนี้หากสนใจฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของผักเชียงดา และ G. sylvestre สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในจุลสารข้อมูลสมุนไพร ปีที่ 34(4) ค่ะ https://medplant.mahidol.ac.th/publish/newsletter/index.asp?index=1 หน่วยงานที่ให้บริการการตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของสาร gymnemic acid
ในการตรวจสอบคุณภาพและสารสำคัญของสมุนไพร สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายสมุนไพร) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์: 096-8123539 e-mail: mucapqnp@gmail.com

เอกสารอ้างอิง :
1. Bespinyowong R, Pongthananikorn S, Chiabchalard A. Efficacy and safety of Gymnema inodorum tea consumption in type 2 diabetic patients. Chula Med J 2013;57(5).
2. Bhakuni DS, Dhar ML, Dhar MM, Dhawan BN, Gupta B, Srimal RC. Screening of Indian plants for biological activity 3. Indian J Exp Biol 1971;9(1):91-102.
3. Ogawa Y, Sekita K, Umemura T, et al. Gymnema sylvestre leaf extract: a 52-week dietary toxicity study in Wistar rats. Shokuhin Eiseigaku Zasshi. 2004;45(1):8-18.
4. DerMerderosian A, Beutler JA (coeditor). The review of natural products, 5th edition. United State of America: Wolters Kluwer Health, 2008: 1508 pp.