คำถาม : ประโยชน์ของใบบัวแดง
  • ใบบัวแดงสกัด มีประโยชน์อะไร
  • Date : 22/10/2565 16:08:00
คำตอบ : ยังไม่พบรายงานการใช้ประโยชน์ทางยาของใบบัวแดง (Nymphaea rubra Roxb. ex Andrews (1) พบเพียงรายงานการวิจัยของส่วนของดอก โดยสารโพลีแซกคาไรด์จากดอกบัวแดงมีฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกัน สามารถเหนี่ยวนำการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัญฐานวิทยาของเซลล์ภูมิคุ้มกันชนิด dendritic cells ที่แยกได้จากไขกระดูกของหนูแรท จากสภาพ immature ไปเปนสภาพพร้อมใช้งาน (mature dendritic cells) และกระตุ้นการหลั่ง interleukin-12 (IL-12), interferon-γ และลดการหลั่ง IL-10 จาก dendritic cells ทำให้ T-cell สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำหน้าที่เป็น TH1 cells เพิ่มมากขึ้น (2) นอกจากนี้ยังพบว่าส่วนสกัดคลอโรฟอร์มจากดอกบัวแดง มีฤทธิ์ต้านภาวะดื้อต่ออินซูลิน และเพิ่มการขนส่งน้ำตาลในเซลล์กล้ามเนื้อของหนูแรท (3) อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงการทดสอบในเซลล์และในหลอดทดลองเท่านั้น ยังต้องรอการศึกษาการใช้ประโยชน์ของบัวแดงเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตค่ะ

เอกสารอ้างอิง :
1. ราชันย์ ภู่มา, สมราน สุดดี (บรรณาธิการ). ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันท์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557. กรุงเทพฯ: สำนักงานหอพรรณไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช; 2557.
2. Cheng JH, Lee SY, Lien YY, Lee MS, Sheu SC. Immunomodulating activity of Nymphaea rubra Roxb. extracts: activation of rat dendritic cells and improvement of the T(H)1 immune response. Int J Mol Sci. 2012;13(9):10722-35.
3. Gautam S, Rahuja N, Ishrat N, Asthana RK, Mishra DK, Maurya R, Jain SK, Srivastava AK. Nymphaea rubra ameliorates TNF-α-induced insulin resistance via suppression of c-Jun NH2-terminal kinase and nuclear factor-κB in the rat skeletal muscle cells. Appl Biochem Biotechnol. 2014 Dec;174(7):2446-57. doi: 10.1007/s12010-014-1192-8. Epub 2014 Sep 19. PMID: 25234391.