คำถาม : ผู้ป่วยโควิด 19 กับฟ้าทะลายโจร
  • ผู้ป่วยโควิด-19 สามารถรับประทานยาฟ้าทะลายโจรร่วมกับยา paracetamol, dextromethorphan และ chlorpheniramine ได้หรือไม่ครับ
  • Date : 31/8/2565 15:55:00
คำตอบ : จากการศึกษาวิจัยในเรื่อง herb drug interaction ของฟ้าทะลายโจร พบว่าไม่ควรรับประทานฟ้าทะลายโจร ร่วมกับยาในกลุ่มดังนี้
- ยาต้านมะเร็ง ได้แก่ 5-fluorouracil (5-FU), cisplatin, paclitaxel เพราะจะไปเพิ่มฤทธิ์ของยา
- ยาต้านเบาหวาน ได้แก่ daonil เพราะจะเพิ่มระดับของยาในเลือด และเพิ่มฤทธิ์ของยา
- ยาต้านการอักเสบ ได้แก่ etoricoxib, naproxen เพราะมีผลลดระดับของยาในเลือด
- ยาต้านหอบหืด ได้แก่ theophylline เพราะมีผลลดระดับของยาในเลือด
- ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ได้แก่ warfarin เพราะมีผลเพิ่มระดับของยาในเลือด
ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังไม่มีรายงานการเกิดปัญหาจากการรับประทานฟ้าทะลายโจรร่วมกับยา paracetamol, dextromethorphan และ chlorpheniramine ดังนั้นสามารถรับประทานร่วมกันได้ แต่ก็ต้องระมัดระวังในผู้ที่มีปัญหาาความผิดปกติของตับ และแพ้ยาหรือสมุนไพร และควรสังเกตอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังรับประทานร่วมกันด้วย เนื่องจากถึงแม้โอกาสเกิด herb drug interaction น้อยแต่ก็สามารถเกิดได้ในผู้ป่วยบางราย และไม่ควรรับประทานฟ้าทะลายโจรติดต่อกันเกิน 5 วัน และหากผู้ป่วยได้รับยาต้านไวรัสแล้ว ให้หยุดรับประทานฟ้าทะลายโจรทันที เนื่องจากอาจไปเสริมให้เกิดความเป็นพิษต่อตับได้