คำถาม : การใช้ยาร่วมกับฟ้าทะลายโจร
  • ยาฟ้าทะลายโจรควรระวังการใช้ร่วมกับยาที่กระบวนการเมแทบอลิซึม ผ่านเอนไซม์ Cytochrome P450 (CYP 450) เนื่องจากฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ CYP1A2, CYP2C9 และ CYP3A4 ยาดังกล่าวคือยาอะไรบ้างครับ
  • Date : 24/9/2564 14:48:00
คำตอบ : ตัวอย่างของยาทีเป็นสารตั้งต้น (substrates) ของเอนไซม์ CYP1A2, CYP2C9 และ CYP3A4ในกระบวนการเผาผลาญยา (drug metabolism)
CYP1A2: acetaminophen, antipyrine, caffeine, clomipramine, clozapine, desipramine, imipramine, methadone, nortriptyline, olanzepine, ondansetron, phenacetin, propranolol, ritonavir, tamoxifen, theophylline, verapamil, warfarin-(r)-isomer
CYP2C9: amitriptyline, antipyrine, dapsone, diclofenac, ibuprofen, imipramine, indomethacin, losatan, mefenamic acid, naproxen, phenytoin, piroxicam, ritonavir, tolbutamide, warfarin-(s)-isomer
CYP3A4: acetaminophen, alprazolam, amiodarone, amitriptyline, amlodipine, antipytine, astemizole, benzphetamine,bromocriptine, buspirone, carbamazepine, chlorpromazine, cisapride, clarithromycin, cocaine, codeine, cortisol, cyclophosphamide, cyclosporine, dapsone, dextromethorphan, diazepam,diltiazem, erythromycin, ethinyl estradiol, etoposide, felodipine, fentanyl, finasteride,gemfibrozil ,granisetron, hydrocortisone, ifosfamide, imipramine, indinavir, lidocaine, loratadine, lovastatin, miconazole, midazolam, nevirapine, nicardipine, nifedipine, nitrendipine, ondansetron, oral contraceptives, paclitaxel, progesterone, propafenone, quinidine, ritonavir, saquinavir, simvastatin, tamoxifen, terfenadine, testosterone, tretinoin, triazolam, venlafaxine, verapamil, vinblastine, vincristine, warfarin-(r)-isomer, zidovudine
   อย่างไรก็ตามการศึกษาผลของฟ้าทะลายโจรกับยาแผนปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง โดยเฉพาะการศึกษาผลของฟ้าทะลายโจรต่อการยับยั้่ง CYP1A2, CYP2C9 และ CYP3A4 เป็นการศึกษาในหลอดทดลองซึ่งไม่ได้ศึกษาผลของฟ้าทะลายโจรต่อเมแทบอลิซึมของยาดังกล่าวโดยตรงสามารถอ่านข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างฟ้าทะลายโจรและยาแผนปัจจุบันเพิ่มเติมได้จากฐานข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรและยาแผนปัจจุบัน (http://www.medplant.mahidol.ac.th/herb-drug/hd_articles.asp?r=103948&bc=0324&dc=D0084&gc=G0029)