คำถาม : สารลีโมนิน
  • ถ้าเราต้องการสกัดสารลีโมนินจากพวกพืชตระกูลส้ม แล้วเราสกัดออกมา เราจะใช้วิธีอะไรตรวจสอบคะว่ามันมีลีโมนินอยู่ในนั้นจริงๆ
  • Date : 29/11/2562 15:35:00
คำตอบ : สารลีโมนินสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ด้วยวิธี thin layer chromatography (TLC) จากการเปรียบเทียบค่า Rf และลักษณะสีของ band ของสารสกัดเปลือกส้มบนแผ่น TLC เทียบกับค่า Rf ของสารมาตรฐานลีโมนิน โดยระบบวัฏภาคเคลื่อนที่และน้ำยาที่ใช้สำหรับการตรวจสอบ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก

อ้างอิง : Wagner H, Bladt S. Plant drug analysis: a thin layer chromatography atlas. 2nd ed., Berlin: Springer, 1996; pp. 182-364. หรือ Wagner H et al. Chromatographic Fingerprint Analysis of Herbal Medicines: Thin-layer and High Performance Liquid Chromatography of Chinese Drugs. Austria: Springer Vienna, 2011.