คำถาม : สมุนไพรห้ามเลือด
  • อยากทราบวิธีการสกัดใบสาบเสือ ใบบัวบก และใบกะเม็งที่มีคุณสมบัติช่วยในการห้ามเลือด เพื่อนำมาผสมกับแผ่นเจลห้ามเลือด วิธีไหนจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดคะ
  • Date : 27/11/2562 15:34:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวฤทธิ์ห้ามเลือดของพืชทั้ง 3 ชนิดดังกล่าวพบว่า การนำใบสาบเสือ ใบบัวบก และใบกะเม็ง มาอบแห้งและสกัดด้วยวิธีการหมักในเอทานอล สารสกัดจากใบกะเม็งจะมีคุณสมบัติในการเหนี่ยวนำให้เกิดลิ่มเลือดได้ดีที่สุด และไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์เม็ดเลือดขาว จึงเหมาะสำหรับการนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ปิดแผลห้ามเลือดต่างๆ ทั้งนี้ ในการสกัดสารเพื่อนำมาใช้ควรคำนึงถึงความเข้ากันได้ (compatibility) ของสารสกัดกับรูปแบบตำรับยาที่ต้องการเตรียม ซึ่งอาจส่งผลต่อความคงตัวของสารสำคัญที่สกัดได้จากสมุนไพร นอกจากนี้ควรมีการทดสอบประสิทธิผลและความปลอดภัยของปริมาณสารสกัดที่ใช้ ให้มีปริมาณที่สามารถห้ามเลือดได้ แต่ไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคือง หรืออาการแพ้ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้สารสกัดจากสมุนไพร โดยอาจทดสอบบริเวณผิวหนังปกติในปริมาณเล็กน้อยก่อนการนำไปใช้ในแต่ละบุคคล
สามารถศึกษาข้อมูลงานวิจัยดังกล่าวเพิ่มเติมได้จาก


อ้างอิง : สุวรรณา เสมศรี, ธิดารัตน์ ขาวอ่อน, จิรารัตน์สุขเกษม, วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต, หนึ่งฤทัย นิลศรี, สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา. ฤทธิ์ของสารสกัดใบกะเม็ง ใบสาบเสือ ใบบัวบก และลูกเบญกานี ต่อระบบการแข็งตัวของเลือด. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 2560;3(2):42-53.