คำถาม : ใบชะพลูเเละเเก่นฝาง
  • ในใบชะพลูเเละเเก่นฝาง มีสารอะไรที่ยับยั้งเชื้อเเบคทีเรีย เเละใช้วิธีสกัดเเบบใด
  • Date : 27/11/2562 15:31:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูล สารสำคัญจากใบช้าพลูที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ได้แก่ myristicin, brachyamide B และ piperonal โดยสารดังกล่าวสามารถสกัดได้ด้วยวิธี Soxhlet extraction และใช้ไดคอโรมีเทนและเมทานอลเป็นตัวทำละลาย นอกจากนี้ยังมีสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ และอัลคาลอยด์ ซึ่งสามารถสกัดได้ด้วยวิธีแช่สกัดในเมทานอล (1-2) ส่วนแก่นฝางมีสารสำคัญคือ สารกลุ่มฟลาโวนอยด์ได้แก่ protosappanin A และ sappanone B ซึ่งสามารถสกัดได้ด้วยวิธีการแช่สกัดในเมทานอล จากนั้นกรองและระเหยตัวทำละลายออก (2)
ศึกษาวิธีการสกัดอย่างละเอียดได้จากงานวิจัยที่ใช้อ้างอิงดังต่อไปนี้


อ้างอิง :
1. Chanprapai P, Chavasiri W. Antimicrobial activity from Piper sarmentosum Roxb. against rice pathogenic bacteria and fungi. J Integr Agric. 2017;16(11):2513–24.
2. Fernandez L, Daruliza K, Sudhakaran S, Jegathambigai R. Antimicrobial activity of the crude extract of Piper sarmentosum against methicilin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Escherichia coli, Vibrio cholera and Streptococcus pneumoniae. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2012;16(Suppl 3):105-11.
3. Batubara I, Mitsunaga T, Ohashi H. Brazilin from Caesalpinia sappan wood as an antiacne agent. J Wood Sci. 2010;56:77–81.