คำถาม : ใบชะพลู
  • ในใบชะพลูมีสารอะไรบ้างที่สามารถยับยั้งเชื้ิอเเบคทีเรีย Staphylococcus Aureus ได้
  • Date : 27/11/2562 15:28:00
คำตอบ : สารสำคัญที่พบในใบช้าพลูที่มีรายงานการวิจัยว่ามีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ได้แก่ สารกลุ่มฟลาโวนอยด์ และสารกลุ่มอัลคาลอยด์

อ้างอิง : Antimicrobial activity of the crude extract of Piper sarmentosum against methicilin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Escherichia coli, Vibrio cholera and Streptococcus pneumoniae. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2012;16(Suppl 3):105-11.