คำถาม : ถั่วลันเตา
  • ขอสอบถามว่า ถั่วลันเตาทั้งสีเขียวและเหลือง เป็นถั่วที่มี Phytoestrogens อยู่ในระดับไหน หากต้องหลีกเลี่ยงการทานอาหารที่มีไฟโตรเอสโตรเจนสูง เช่น ถั่วเหลือง ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง จะยังสามารถทานถั่วลันเตาเขียวและเหลืองรวมทั้งผงโปรตีนที่สกัดจากถั่วลันเตาทั้งสองชนิดนี้ได้หรือไม่
  • Date : 25/11/2562 15:22:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า ปริมาณ phytoestrogen ในถั่วลันเตาสีเหลืองและเขียว เมื่อเทียบกับถั่วเหลืองแล้วมีปริมาณน้อยกว่ามาก โดยเมล็ดถั่วลันเตาแช่แข็ง 100 กรัม จะมี phytoestrogen อยู่ 2-3 ไมโครกรัม ในขณะที่เมล็ดถั่วเหลืองเมล็ดแช่แข็ง 100 กรัม จะมี phytoestrogen อยู่ 10,687 ไมโครกรัม ดังนั้น คุณสามารถรับประทานผลิตภัณฑ์ที่ทำจากถั่วลันเตาทั้งสองชนิดนี้ได้ค่ะ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
1. Phytoestrogen content of fruits and vegetables commonly consumed in the UK based on LC–MS and 13C-labelled standards. Food Chemistry. 2009; 116:542-554.
2. Phytoestrogens in foods on the Nordic market.
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1137191/FULLTEXT01.pdf