คำถาม : สารจากรากมะม่วงหาวมะนาวโห่
  • สารจากรากมะม่วงหาวมะนาวโห่มีสารอะไรบ้างคะ
  • Date : 22/11/2562 15:17:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า ส่วนรากของต้นมะนาวไม่รู้โห่ (Carissa carandas) มีสารสำคัญคือ carbohydrates, alkaloids, flavanoids, saponins, steroids, fatty acids, aromatic amide, ursolic acid, lupa-12,20(29)-dien-3β,28-diol, urs-12-ene-3β,22β -diol, carinol (lignin), carindone (C31-terpenoid), carissone, lupeol, sitosterol, ursolic acid และ methylursolate

อ้างอิง : จุลสารข้อมูลสมุนไพร ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 (2554) เรื่อง “มะนาวไม่รู้โห่”