คำถาม : การวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
  • การวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH, ABTS และ FRAP สามารถบอกปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระได้หรือไม่
  • Date : 20/11/2562 15:42:00
คำตอบ : วิธีดังกล่าวเป็นวิธีการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้สำหรับทดสอบความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งมักจะสอดคล้องกับปริมาณของสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในตัวอย่างที่ใช้ทดสอบ โดยมักจะทดสอบฤทธิ์ควบคู่กับสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเช่น วิตามินซี, gallic acid
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
บุหรัน พันธุ์สวรรค์. อนุมูลอิสระ สารต้านอนุมูลอิสระ และการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2556.
http://tujournals.tu.ac.th/tstj/detailart.aspx?ArticleID=133