คำถาม : การสกัดเพกติน
  • ในการสกัดเพกติน เติมกรดอะซิติกและแคลเซียมคลอไรด์ทำไม
  • Date : 20/11/2562 15:39:00
คำตอบ : การสกัดเพคตินอาศัยกระบวนการไฮโดรไลซ์ (Hydrolysis) ทำให้โปรโตเพคตินที่อยู่ในรูปไม่ละลายน้ำ (insoluble pectin) แปรสภาพเป็นเพคตินที่ละลายน้ำได้ (soluble pectin) สารละลายที่ใช้สกัดเพคตินนั้นแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ สารละลายกรดและสารละลายด่าง ดังนั้นการเติมกรดอะซิติกเพื่อให้เป็นสภาวะกรดและเกิดปฏิกิริยา hydrolysis ทำให้เพคตินอยู่ในรูปสารละลาย ส่วนการเติมแคลเซียมคลอไรด์ ประจุ Ca2+ จะไปจับกับเพคติน ทำให้ตกตะกอน
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของเพคตินเพิ่มเติมได้จาก
https://cuir.car.chula.ac.th/dspace/bitstream/123456789/33646/5/Thanee_tr_ch2.pdf
http://www.virtual.cmru.ac.th/multim_link/ebook/202050/chapter2.pdf