คำถาม : ข้อกำหนดเรื่องสารปนเปื้อน
  • ตามกฎหมายได้มีข้อกำหนดเรื่องสารปนเปื้อนอะไรบ้าง ของยาสมุนไพร /ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่น สารจุลินทรีย์ โลหะหนัก ยาฆ่าแมลง หรืออื่นๆ อ้างอิงตามอะไรคะ
  • Date : 18/11/2562 15:33:00
คำตอบ : การขอขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณจะมีการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งการตรวจสอบสารปนเปื้อนจะมีอยู่ 3 อย่างคือ การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ การปนเปื้อนโลหะหนัก และการปนเปื้อนสารกำจัดศัตรูพืช โดยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานการปนเปื้อนสามารถศึกษาได้จาก คู่มือ/หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะ
ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก
คู่มือ/หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ
http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/download/manual-herbal-medicines.pdf

การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
https://www.gpo.or.th/Portals/6/Newsletter/RDINewsYr22No4-1.pdf

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2559
http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/Shared%20Documents/Law03-TheMinistryOfHealth/Law03-23-05.pdf