คำถาม : ต้องการจำหน่ายสมุนไพร
  • ถ้าต้องการจำหน่ายสมุนไพรต้องทำอย่างไรบ้างครับ
  • Date : 15/11/2562 15:28:00
คำตอบ : การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรในรูปแบบของยาแผนโบราณ หรืออาหารเสริม ต้องทำการจดแจ้งขอขึ้นทะเบียนยาเพื่ออนุมัติผลิภัณฑ์ออกสู่ตลาดก่อนค่ะ แต่หากต้องการจำหน่ายในรูปแบบวัตถุดิบยา (raw material) สามารถจำหน่ายได้โดยไม่ต้องขอขึ้นทะเบียนยาค่ะ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนยาสมุนไพรชนิดต่างๆได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1000
โทรศัพท์ : 0 2590 7000 อีเมล : contact@fda.moph.go.th
เว็บไซต์ http://www.fda.moph.go.th