คำถาม : การขอ Voucher number ของพืช
  • การใช้พืชสมุนไพรในงานวิจัย
    1) อยากทราบว่า Voucher number ของพืชที่เราสนใจศึกษา สามารถติดต่อขอได้ที่ไหน มีขั้นตอนอย่างไร
    2) ถ้าอยากระบุความถูกต้องของสายพันธุ์พืชที่ใช้ในการศึกษา จะติดต่อนักพฤกษศาสตร์ที่ไหนได้บ้าง

  • Date : 24/10/2562 16:14:00
คำตอบ : 1. ในประเทศไทยมีหลายหน่วยงานที่ให้บริการออกหมายเลขอ้างอิงตัวอย่างพรรณไม้ (Voucher specimen) เช่น สำนักงานหอพรรณไม้ (กรมป่าไม้) อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติ (มหาวิทยาลัยมหิดล) หอพรรณไม้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีเงื่อนไขในการรับตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงแตกต่างกัน สามารถสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ที่แต่ละหน่วยงานค่ะ
2. สามารถติดต่อสำนักหอพรรณไม้ ของกรมป่าไม้ เพื่อนัดหมายผู้เชี่ยวญชาญในการให้คำปรึกษาและระบุชนิดพืช โดยดูรายละเอียดการให้บริการของสำนักหอพรรณไม้ได้ตามลิ้งค์นี้ค่ะ http://www.dnp.go.th/botany/Herbarium/herbariumThai_sevices.html