คำถาม : ร้อยละของผลผลิต
  • ร้อยละของผลผลิต หรือที่เรียกว่า %yield นั้นมีความสำคัญอย่างไรครับ
  • Date : 18/10/2562 10:56:00
คำตอบ : ในการสกัดสารนั้น ร้อยละของผลผลิตหรือ %yield คือ ผลลัพท์ของกรรมวิธีการสกัด ค่าที่ได้สามารถบอกได้ว่าในตัวอย่างของเรานั้นมีปริมาณของสารที่เราสกัดแยกออกมาได้มากน้อยเท่าไหร่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับการนำมาคำนวณหาต้นทุนการผลิตหรือการคำนวนเพื่อเตรียมวัตถุดิบเพื่อให้ได้สารสกัดในปริมาณที่เราต้องการ