คำถาม : สารที่พบในเมล็ดฟักข้าว
  • ชื่อสารที่พบในเมล็ดฟักข้าว งานวิจัยรับรองพอจะมีบอกไหมคะ
  • Date : 14/10/2562 10:45:00
คำตอบ : ในเมล็ดฟักข้าวพบสารหลายชนิด เช่น
- สารซาโปนิน เช่น gypsogenin 3-O-β-D-galactopyranosyl(1 → 2)-[α-L-rhamnopyranosyl(1 → 3)]-β-D-glucuronopyranoside , quillaic acid 3-O-β-D-galactopyranosyl(1 → 2)-[α-L-rhamnopyranosyl(1 → 3)]-β-D-glucuronopyranoside (1,2)
- สาร trypsin inhibitor เช่น MCoCC-1 และ MCoCC-2 (3-4)
หากสนใจรายงานการวิจัยฉบับเต็ม สามารถติดต่อที่สำนักงาน 02-3544327 ค่ะ

อ้างอิง :
1. Jung K, Lee D, Yu JS, Namgung H, Kang KS, Kim KH. Protective effect and mechanism of action of saponins isolated from the seeds of gac (Momordica cochinchinensis Spreng.) against cisplatin-induced damage in LLC-PK1 kidney cells . Bioorg Med Chem Lett. 2016;26(5):1466-70.
2. Yu JS. Roh HS, Lee S, Jung K, Baek KH, Kim KH. Antiproliferative effect of Momordica cochinchinensis seeds on human lung cancer cells and isolation of the major constituents. Revista Brasileira de Farmacognosia. 2017ว27(3):329-33.
3. Mahatmanto T, Poth AG, Mylne JS, Craik DJ. A comparative study of extraction methods reveals preferred solvents for cystine knot peptide isolation from Momordica cochinchinensis seeds. Fitoterapia. 2014;95:22-33.
4. Chan Y, Wang CK, Major JM, Greenwood KP, Lewis RJ, Craik DJ, et al. Isolation and characterization