คำถาม : หนอนตายหยาก
  • ว่านหนอนตายหยากจะเกิดที่บริเวณไหนมากที่สุด แล้วพบที่ป่าแบบไหน
  • Date : 11/10/2562 10:40:00
คำตอบ : จากฐานข้อมูลขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระบุว่าการกระจายพันธุ์ของหนอนตายหยากจะพบขึ้นอยู่ตามป่าเบญจพรรณทั่วไปค่ะ