คำถาม : ผักคราดหัวแหวน
  • อยากทราบวิธีการปลูก ผักคราดหัวแหวน ระยะเวลา และวิธีการสกัดสาร spilanthol โดยใช้เอทานอล ค่ะ
  • Date : 13/9/2562 16:14:00
คำตอบ : -การปลูกจะใช้วิธีการเพาะเมล็ด หรือปักชำโดยใช้ลำต้นที่มีข้อ 2-3 ข้อ ฝังลงไปในดิน โดยให้ส่วนยอดโผล่เหนือผิวดิน
- วิธีการสกัดสารโดยใช้เอทานอล อาจใช้วิธีที่ง่ายที่สุดคือ การสกัดด้วยการหมัก (maceration) โดยนำสมุนไพรที่ผ่านการย่อยขนาดให้เล็กลง แล้วนำไปแช่ในตัวทำละลายที่ต้องการ เช่น เอทานอล ในภาชนะปิด โดยใส่ตัวทำละลายให้ท่วมสมุนไพร ทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน และเปิดฝาคนทุกวัน จากนั้นกรองเอาแต่ส่วนของเหลว และแยกเก็บสารสกัดส่วนแรกไว้ จากนั้นอาจนำกากสมุนไพรไปหมักต่อด้วยตัวทำละลายตามวิธีเดิม นำสารสกัดที่ได้หลังกรองทั้งสองครั้งมารวมกัน แล้วระเหยตัวทำละลายออก หรือหากมีเครื่องมือจะใช้วิธีการสกัดด้วย Soxhlete apparatus หรือใช้การสกัดด้วยคลื่นอัลตราโซนิค (Ultrasonic extraction) และหากต้องการได้สารบริสุทธิ์ให้นำสารสกัดที่ได้มาแยกต่อด้วยวิธีทางโครมาโตกราฟฟี เช่น column chromatography และ thin layer chromatography เป็นต้น (Barbosa et al., 2016)

อ้างอิง : Barbosa AF, De Carvalho MG, Smith RE, et al. Spilanthol: occurrence, extraction, chemistry and biological activities. Revista Brasileira de Farmacognosia. 2016;26:128–33.