คำถาม : การสกัดแบบพืชสดกับพืชแห้ง
  • ข้อดีข้อเสียการสกัดแบบพืชสดกับพืชแห้งและมีผลต่อสารประกอบทางเคมีไหมถ้านำพืชไปอบ
  • Date : 27/8/2562 17:01:00
คำตอบ : การสกัดสารสำคัญจากพืช สามารถทำได้ทั้งการสกัดพืชสดและสกัดจากพืชสมุนไพรที่ทำให้แห้งแล้วได้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืช และสารสำคัญในพืชที่ต้องการสกัด การสกัดสารจากพืชสดจะต้องนำเอาพืชสดที่เก็บมาต้มกับแอลกอฮอล์หรือแช่ในแอลกอฮอล์ก่อน เพื่อทำลายเอนไซม์เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบางครั้งวิธีการเหล่านี้อาจไม่สะดวก และไม่เหมาะกับอุตสาหกรรมจึงจำเป็นต้องนำตัวอย่างพืชสดมาทำให้แห้งก่อน ทั้งนี้วิธีการทำตัวอย่างพืชให้แห้งมีอยู่หลายวิธี เช่น การทำให้แห้งในอากาศ การทำให้แห้งโดยการอบ เป็นต้น ซึ่งการเลือกว่าจะใช้วิธีไหนก็ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและสาระสำคัญโดยทั่วไปนิยมทำให้แห้งโดยอุณหภูมิต่ำๆ เพราะอุณหภูมิสูงอาจทำให้สารสำคัญสลายหรือเปลี่ยนแปลงไปได้ ในส่วนของตัวทำละลายนั้นไม่สามารถตอบได้ว่าตัวไหนดีที่สุด หากต้องการให้การสกัดได้ผลดีก็จำเป็นต้องทราบคุณสมบัติของสารสำคัญที่ต้องการสกัด เพื่อใช้ประกอบการคัดเลือกตัวทำละลายที่เหมาะสมมากที่สุด ซึ่งหลักเกณฑ์โดยทั่วไปในการเลือกตัวทำละลายจะพิจารณาจากคุณสมบัติความมีขั้วที่คล้ายคลึงของสารละลายและตัวทำละลาย คุณสมบัติในการละลายสารที่ต้องการออกมากที่สุดและละลายสารที่ไม่ต้องการออกมาน้อยที่สุด (selectivity) ตัวทำละลายไม่ทำปฏิกิริยากับสารที่ต้องการสกัด ไม่เป็นพิษ ราคาเหมาะสมเป็นต้น