คำถาม : เถาวัลย์เปรียง
  • เถาวัลย์เปรียงมี drug interaction กับยาแผนปัจจุบันอะไรบ้างคะ
  • Date : 16/8/2562 18:49:00
คำตอบ : จากงานวิจัยในหนูเม้าส์ เมื่อใช้ยา diclofenac ร่วมกับสารสกัดเถาวัลย์เปรียง หรือ paracetamol ร่วมกับสารสกัดเถาวัลย์เปรียง พบว่า เถาวัลย์เปรียง มีผลเสริมฤทธิ์ของยา paracetamol และ diclofenac หากมีการใช้ร่วมกันค่ะ (1-2) นอกจากนี้มีรายงานการศึกษาผลของสารสกัดเถาวัลย์เปรียมต่อการทำงานของเอนไซม์ CYP450 ในหลอดทดลองพบว่าสารสกัดเถาวัลย์เปรียงสามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ CYP1A2 ได้ปานกลาง ด้วยค่า IC50 เท่ากับ 93.9 มคก/มล., และยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ CYP2C9 ได้เล็กน้อยด้วยค่า IC50 เท่ากับ 443 มคก/มล. แต่ไม่มีผลต่อเอนไซม์ CYP3A4 (3) การศึกษายาสมุนไพรอายุรเวทศิริราชตำรับยาวัฒนะ ซึ่งประกอบด้วยสมุนไพร 15 ชนิด และมีเถาวัลย์เปรียงเป็นส่วนประกอบ พบว่ามีผลเพิ่มระดับความเข้มข้นของยาพาราเซตามอลในซีรัม (4) อย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวังการใช้เถาวัลย์เปรียงร่วมกับยาแผนปัจจุบัน ควรมีข้อมูลการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการใช้อย่างปลอดภัย (5) และควรระวังการใช้ในผู้ป่วยที่เป็นแผลในกระเพาะอาหารเนื่องจากเถาวัลย์เปรียงมีกลไกออกฤทธิ์เช่นเดียวกับยาแก้ปวดในกลุ่มยา NSAIDs การใช้ยานี้อาจทาให้เกิดการระคายเคืองของระบบทางเดินอาหาร (6)

เอกสารอ้างอิง :
(1) Panjanon T. The additivity antinociceptive interactions between diclofenac and the Derris scandens drug in mice. Asian J Pharm Clin Res. 2018;11(1):314-7.
(2) Punjanon T, Yingyong W, Untharin N. Analgesic synergy between paracetamol and Derris scandens in mice. Proceeding of RSU International Research Conference; 2017. p. 20-4.
(3) http://www.lpnh.go.th/drug/file/DIS-19-4-2559.pdf
(4) Kanya Bunnan, Reawika Chaikomin, Supatra Lohsiriwat, Summon Chomchai, Pravit Akarasereenont. Effect of Ayuraved Siriraj herbal recipe “Wattana” on gastric emptying rate. Siriraj Med J 2012;64:89-93.
(5) Tadsanee Punjanon, Rianthong Phumsuay, Mathusorn Wongsawat. Evaluation of antinociception effect of Derris scandens using acetic acid-induced abdominal constriction test in mice. RSU International Research Conference 2016.
(6) ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2560