คำถาม : คอลัมที่ใช้ในการวิเคราะห์สาร
  • คอลัมที่ใช้ในการวิเคราะห์สารคอดิเซปปินและอะดิโนซีนด้วยเครื่องHPLCคืออะไรหรอคะ
  • Date : 26/7/2562 16:49:00
คำตอบ : ตัวอย่างของคอลัมน์ (column) ที่ใช้ในการวิเคราะห์สาร cordycepin และ adenosine เช่น reverse phase column (RP 18/4.6 × 150 mm, 5 μm)

เอกสารอ้างอิง : Huang L, Li Q, Chen Y, Wang X, Zhou X. Determination and analysis of cordycepin and adenosine in the products of Cordyceps spp. Afr J Microbiol Res. 2009;3(12):957-61.