คำถาม : สรรพคุณของเห็ดเผาะ
  • ขอสรรพคุณของเห็ดเผาะ และงานวิจัยที่อาจจะมีค่ะ
  • Date : 4/7/2562 18:32:00
คำตอบ : เห็ดเผาะ (Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan) มีสรรพคุณ บำรุงร่างกาย ชูกำลัง แก้ช้ำใน ล้างพิษ บำรุงหัวใจ (1) การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบว่า เห็ดเผาะมีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง ต้านแบคทีเรีย ต้านอนุมูลอิสระ ต้านเบาหวาน ต้านการอักเสบ กระตุ้นภูมิคุมกัน และฤทธิ์ปกป้องตับ แต่ยังเป็นการศึกษาในระดับหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง (2)

เอกสารอ้างอิง :
1. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. เห็ดเพื่อสุขภาพ สำหรับเป็นอาหาร เป็นยา และเพื่อเศรษฐกิจตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย; 2556.
2. Biswas G, Nandi S, Kuila D, Acharya K. A comprehensive review on food and medicinal prospects of Astraeus hygrometricus. Pharmacognosy Journal. 2017;9(6):799-806.