คำถาม : การสกัดผักคราดหัวแหวน
  • 1. วิธีสกัดผักคราดหัวแหวน เพื่อต้องการสารที่ช่วยให้ชาเฉพาะที่ครับ
    2. อยากทราบว่าแบบแห้งกับแบบสด แบบไหนดีกว่ากันครับ
    ขอบคุณครับ

  • Date : 30/6/2562 16:43:00
คำตอบ : สารที่มีฤทธิ์ชาจากผักคราดหัวแหวน (Acmella oleracea) คือสาร spilanthol มีตัวอย่างข้อมูลงานวิจัยการสกัด โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การสกัดส่วนเหนือดินและผงที่แห้ง ด้วย 95% เอทานอล การสกัดส่วนดอก ใบ และลำต้นด้วยเทคนิค ด้วย Supercritical CO2 เป็นต้น แต่ไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบว่าใช้พืชแบบแห้งหรือแบบสดดีกว่าค่ะ

เอกสารอ้างอิง :
- อําไพ พฤติวรพงศกุล, เอื้อพร ไชยวรรณ, สุวรรณา เวชอภิกุล, วัชรีเนติสิงหะ สุนียจันทรสกาว. อัลคาไมดที่มีฤทธ์ชาและน้ำมันจากผักคราดหัวแหวน. J Health Res 2008;22(2):97-9.
- Barbosaa AF, Carvalho MG, Smith RE, Srur AS Spilanthol: occurrence, extraction, chemistry and biological activities. Revista rasileira de Farmacognosia. 2016;26.128-33.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0102695X15001593