คำถาม : สมุนไพรไล่ยุง
  • การทำสมุนไพรไล่ยุง
    1. สมุนไพรที่ไล่ยุงได้ดี 5 ลำดับแรก มีอะไรบ้างค่ะและทำมาผสมกันได้ไหม
    2. การหมักสมุนไพรด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ ควรใช้กี่เปอร์เซนค่ะ ใช้ 70 เปอร์เซ็นได้ไหมค่ะ เพราะอะไรค่ะ
    3. หากเราใช้การหมักสมุนไพรด้วยเอทิลแอลกอฮอล์จะมีอายุได้กี่วันค่ะ
    4. วิธีการกลั่นสารระเหยจากการหมักด้วยเอทิลแอลกอฮอล์จะมีอายุได้นานและมีฤทธิ์ไล่ยุงนานไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • Date : 28/6/2562 16:28:00
คำตอบ : 1. ตัวอย่างการทดลองสมุนไพรที่มีฤทธิ์ไล่ยุง เปรียบเทียบฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยที่ความเขมขน 10% จากพืช 5 ชนิด ไดแก แมงกะแซง โหระพา แมงลัก ยี่หราหรือโหระพาชาง และกะเพรา พบวา โหระพาชางมีฤทธิ์แรงที่สุด ปองกันยุงกัดไดนาน 135 นาที กะเพราและแมงลักปองกันยุงกัดไดนาน 105 และ 75 นาที ตามลําดับ และแมงกะแซงและโหระพาใหผลนอยที่สุดเพียง 15 นาที และจากการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำยากันยุงอัดแท่ง โดยนำสมุนไพร ได้แก่ ตะไคร้หอม โหระพา กระเพรา ยูคาลิปตัส มาบดละเอียดผสมกับขี้เลื่อยและแป้งเปียก พบว่าสูตรที่ไล่ยุงดีที่สุด คือ ใบตะไคร้หอม + ใบโหระพา + ใบกะเพรา + ใบยูคาลิปตัส (0.5:0.5:0.5:0.5:1:2) รองลงมาคือ ใบตะไตร้หอม (2:1:2) นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยพบว่าน้ำมันหอมระเหยจากเหง้าข่าเข้มข้น 1.25% มีระยะเวลาในการป้องกันยุงกัดประมาณ 2 ชั่งโมง และน้ำมันหอมระเหยจากเหง้าข่าเข้มข้น 2.5% ขึ้นไป มีระยะเวลาป้องกันยุงกัดมากกว่า 4 ชั่วโมง เป็นต้น
2. หากต้องการสกัดด้วยเอทานอลหรือเอธิลแอลกอฮอล์แล้วนำไปใช้โดยตรง ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขนั้นควรใช้เอทานอลไม่เกิน 40 เปอร์เซ็นต์ และหากใช้เอทานอลเปอร์เซ็นต์สูงเกินไปอาจจะเป็นอันตรายต่อหนังศีรษะและตา
3. หากสกัดสมุนไพรด้วยเอธิลแอลกอฮอล์ ในรูปของยาดองเหล้าสามารถหมักได้นาน 1-2 ปี แต่ต้องให้สมุนไพรจมอยู่ในแอลกอฮอล์ตลอดเวลา และต้องปิดฝาให้สนิท
4. หากเป็นการเตรียมสารสกัดเอง แนะนำว่าควรเตรียมแล้วใช้ทันที ไม่ควรเก็บไว้นานเกินไป สำหรับฤทธิ์ไล่ยุงนั้นอาจแตกต่างกันไป ในน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรแต่ละชนิด

ที่มา : http://www.medplant.mahidol.ac.th/document/hotnews.asp?id=44