คำถาม : ค่า IC50
  • 1. ค่า IC50 ที่วัดได้จากการทดสอบอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS มีความสัมพันธ์กับกับปริมาณสารประกอบฟีนอลิกกับฟลาโวนอยด์อย่างไรบ้างคะ
    2. ค่า IC50 คืออะไรคะ

  • Date : 24/6/2562 16:34:00
คำตอบ : การวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีการทําลายอนุมูลอิสระดีพีพีเอช (diphenyl-picryhydrazyl (DPPH) radical scavenging assay และการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยการฟอกสีอนุมูลอิสระเอบีทีเอส (ABTS radical cation decolorization assay) เป็นวิธีการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเชิงปริมาณ ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะมีการสร้างอนุมูลอิสระที่ทราบความเข้มข้นที่แน่นอนและวิเคราะห์ความสามารถในการยับยั้งหรือกําจัดอนุมูลอิสระของสารตัวอย่างที่สนใจโดยวัดปริมาณอนุมูลอิสระที่ลดลงหรือที่เหลือจากค่าการดูดกลืนแสง การคํานวณหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระหาได้จากอัตราส่วนของการลดลงของค่าการดูดกลืนแสงของสารตัวอย่างกับสารมาตรฐาน (เช่น trolox, vitamin C และ ferrous sulfate) สำหรับหน่วยของการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเชิงปริมาณแสดงได้ 2 แบบคือ (1) แบบปริมาณความเข้มข้นของสารต้านอนุมูลอิสระที่มีในตัวอย่าง เช่นการหาปริมาณสารสารประกอบฟีนอลิกกับฟลาโวนอยด์ ซึ่งค่าตัวเลขสูงก็แสดงว่ามีปริมาณสารและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง และ (2) แบบปริมาณความเขมขนของสารตัวอย่างที่ทําให้สารอนุมูลอิสระลดลง 50 % (IC50, 50 % of inhibitory concentration) ถ้ามีค่าต่ำแสดงว่ามีฤทธิ์ต้านอนมูลอิสระสูง

ที่มา : https://www.tci-thaijo.org/index.php/tstj/article/view/12696