คำถาม : เปลือกกล้วย
  • ปริมาณสารแทนนินในเปลือกแต่ละชนิด กล้วยชนิดไหนมีมากกว่ากัน และแต่ละชนิดมีค่าเท่าใด (อยากขอข้อมูลทำโครงการครับ)
  • Date : 21/6/2562 16:26:00
คำตอบ : การศึกษาหาปริมาณแทนนินในเปลือกกล้วยหอม กล้วยน้ำว้า กล้วยไข่ ที่ระยะเวลาสุกต่างกัน พบว่าเปลือกกล้วยหอมมีแทนนินสูงกว่าเปลือกกล้วยน้ำว้าและกล้วยไข่ (58, 49 และ 35.6 มก./ก. น้ำหนักแห้ง ตามลำดับ) เมื่อกล้วยสุกเพิ่มขึ้นปริมาณแทนนินที่เปลือกจะลดลง โดยอัตราที่ลดลงในเปลือกกล้วยไข่ มีแนวโน้มสูงกว่าในกล้วยพันธุ์อื่นๆ

เอกสารอ้างอิง : สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์, สุดใจ คงทอง. การศึกษาคุณสมบัติขิงสารโพลีแซกคาไรด์จากเปลือกกล้วยไข่ กล้วยน้ำว้า และกล้วยหอม. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่. 2537.