คำถาม : ความชื้นหลังจากการอบแห้งพืชสมุนไพร
  • ความชื้นหลังจากการอบแห้งพืชสมุนไพร ชนิด 1.หัว 2.ใบ และ3.ผล ควรมีค่าเท่าไรถึงจะเหมาะสมกับการเก็บรักษา
  • Date : 17/5/2562 17:03:00
คำตอบ : ความชื้นในสมุนไพรแห้ง จะแตกต่างกันตามชนิดของสมุนไพร โดยทั่วไปมาตรฐานที่กำหนดจะอยู่ในระหว่าง ร้อยละ7-14 และส่วนใหญ่จะกำหนดไม่เกินร้อยละ 10

ท่านสามารถสืบค้นค่าความชื้นมาตรฐานของผักและผลไม้อบแห้งตามมาตรฐานผลิภัณฑ์ชุมชนได้จากเว็บไซต์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (www.tisi.go.th)