คำถาม : อุณหภูมิในการอบ พริก ตะไคร้ ข่า
  • ขอสอบถามอุณหภูมิในการอบ พริก ตะไคร้ ข่า 3 อย่างนี้ต้องใช้อุณหภูมิในการอบเท่าไหร่และต้องลดความชื้นให้เหลือเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม ปล.ขอแหล่งที่มาด้วยนะครับผมจะใช้อ้างอิงเพื่อทำวิทยานิพนธ์ครับ ขอบคุณครับ
  • Date : 17/5/2562 17:02:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูล การอบสมุนไพรในตู้อบ อุณหภูมิที่ใช้จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับแต่ละส่วนของพืชแต่ละชนิด การเลือกอุณภูมิที่เหมาะสมเป็นการรักษาคุณภาพของสมุนไพรไม่ให้สารสำคัญสลายตัว หลักการโดยทั่วไป หากเป็นส่วนของดอก ใบ และพืชล้มลุก (ทั้งต้น) จะใช้อุณหภูมิที่ 20-40 องศาเซลเซียส, เปลือกต้น ราก และกิ่ง ใช้อุณหภูมิ 30-65 องศาเซลเซียส, ผลและเมล็ด ใช้อุณหภูมิ 70-90 องศาเซลเซียส และสมุนไพรที่มีสารระเหยง่าย ใช้อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส (1) สำหรับค่าความชื้นของผักและผลไม้อบแห้ง ตามมาตรฐานผลิภัณฑ์ชุมชน ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมระบุไว้ว่า ต้องมีค่าไม่เกินร้อยละ 12 โดยน้ำหนัก (2)

เอกสารอ้างอิง :
1. สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, คู่มือยาจากสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจชุมชน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์กรสงเคราะห์ทหารผ่านศึก; 2543. 288 หน้า.
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน THAI COMMUNITY PRODUCT STANDARD มผช.๑๓๖/๒๕๕๘ ผักและผลไม้อบแห้ง (DRIED FRUITS AND VEGETABLES). สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.