คำถาม : ผักไชยา
  • ผักไชยา หรือ คะน้าเม๊กซิกัน กินบ่อยทุกวันมีผลเสียต่อร่างกายไหมคะ
  • Date : 30/4/2562 15:53:00
คำตอบ : ยังไม่พบรายงานผลเสียจากการรับประทานผักไชยาหรือคะนาเม็กซิโกในรูปของอาหารติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน แต่ควรระมัดระวังการรับประทานคะนาเม็กซิโกแบบดิบ เนื่องจากใบและยอดของคะนาเม็กซิโกมีสารพิษในกลุมไฮโดรไซยานิก ไกลโคไซด (hydrocyanic glycosides) หากไดรับในปริมาณมากหรือติดตอกันเปนเวลานาน ก็อาจทําใหเกิดอาการพิษจากการไดรับสารไซยาไนด (cyanide) อย่างไรก็ตามสารดังกลาวสามารถถูกทําลายไดดวยความรอน ดังนั้นกอนรับประทานควรทําใหสุกโดยการผานความรอนอยางนอย 15-20 นาที เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคค่ะ

สามารถอ่านข้อมูลเรื่องคะน้าเม็กซิโกเพิ่มเติมได้ที่บทความบอกกล่าวเรื่องสมุนไพร ตอน คะน้าเม็กซิโก...ต้นไม้แสนอร่อย http://www.medplant.mahidol.ac.th/document/hotnews.asp?id=81 ค่ะ