คำถาม : ผักสะแงะ
  • อยากทราบชื่อวิทยาศาสตร์ของ พืชพื้นบ้าน ชื่อ ผักสะแงะ(อีสาน) ผักอิแงะ หรือ ผักหอมแย้ ค่ะ หาดู หาทานยากค่ะ
  • Date : 20/1/2562 17:39:00
คำตอบ : ผีกชีไร่, หอมแย่, หอมไร่ (ตาดภูวง), อีแยะ, ผักสะแงะ (ภาคอีสาน) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Coriandrum spp.

เอกสารอ้างอิง : - กัญจนา ดีวิเศษ และอร่าม คุ้มกลาง, บรรณาธิการ. ผักพื้นบ้านภาคอีสาน. กรุงเทพฯ: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก; 2541.