คำถาม : กระเจี๊ยบ
  • กระเจี๊ยบ สามารถลดความดันโลหิตสูงได้ แต่ถ้าคนค่าความดันโลหิตปกติหรือความดันโลหิตแต่ รับประทานแล้ว ความดันโลหิตจะลดลงกว่าเดิมไหมคะ ขอบคุณค่ะ
  • Date : 28/12/2561 13:53:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อพบมูลงานวิจัย การทดลองให้อาสาสมัครเพศชายที่มีสุขภาพดี (จำนวน 54 คน อายุระหว่าง 18-35 ปี) รับประทานยาเม็ดกระเจี๊ยบแดงขนาด 450 มก. วันละ 1 เม็ด พร้อมอาหารกลางวัน นานติดต่อกัน 6 สัปดาห์พบว่า มีผลทำให้ค่าความดันโลหิตช่วงบน (systolic blood pressure; SBP) ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (1) นอกจากนี้ การทดลองให้อาสาสมัครเพศชายสุขภาพดีจำนวน 7 คน (อายุระหว่าง 20-23 ปี) รับประทานกระเจี๊ยบแดงในรูปแบบชาชงขนาด 2 กรัม วัละ 3 ครั้ง นานติดต่อกัน 14 วัน พบว่า มีผลทำให้ค่าความดันโลหิตทั้งช่วงบนและล่าง (diastolic blood pressure; DBP) มีค่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนดื่มชาชงกระเจี๊ยบแดง (2) แสดงให้เห็นว่า กระเจี๊ยบแดงมีผลทำให้ค่าความดันโลหิตปกติในผู้ที่มีสุขภาพดีลดลงได้ อย่างไรก็ตามการรับประทานในรูปแบบอาหาร หรือไม่ได้รับประทานติดต่อกันเป็นประจำ ไม่น่ามีผลต่อความดันโลหิตค่ะ

เอกสารอ้างอิง :
1. Kafeshani M, Entezari MH, Karimian J, Pourmasoumi M, Maracy MR, Amini MR, et al. A comparative study of the effect of green tea and sour tea on blood pressure and lipid profile in healthy adult men. ARYA Atheroscler 2017;13(3):109-16.
2. Ibrahim DA. Effect of daily consumption of green tea and hibiscus on some biochemical parameters in a sample of healthy volunteers (preliminary study). IJCTPR. 2015;3(4):971–5./FONT>