คำถาม : สารในเปลือกทุเรียนและมะพร้าว
  • - สารในเปลือกทุเรียน
    - สารในเปลือกมะพร้าว
    - สารในกาบมะพร้าว

  • Date : 25/11/2561 17:22:00
คำตอบ : ในเปลือกทุเรียนพบสารหลักเป็นกลุ่มโพลีแซคคาไรด์ เช่น เซลลูโลส ในเปลือกและกาบมะพร้าวพบเซลลูโลส ซึ่งเป็นสารกลุ่มโพลีแซคคาไรด์เช่นกัน และในกาบยังสามารถพบสารกลุ่มอื่นๆ เช่น โพลีฟีนอลิค ลิกนิน และแทนนิน เป็นต้น