คำถาม : หนานเฉาเหว่ยทำลายตับหรือไม่
  • เรื่อง หนานเฉาเหว่ย ผลทำลายตับหรือไม่
  • Date : 18/11/2561 17:09:00
คำตอบ : แม้ปัจจุบันยังไม่พบการศึกษาความเป็นพิษในมนุษย์ แต่พบรายงานว่าในผู้ป่วยหลายรายที่รับประทานหนานเฉาเหว่ยติดต่อกันระยะหนึ่งแล้วมีการทำงานของตับและไตที่ผิดปกติไป อีกทั้งการศึกษาในหนูแรท เมื่อฉีดสารสกัดน้ำจากใบหนานเฉาเหว่ย ขนาด 50 และ 100 มก./กก.น้ำหนักตัว ให้แก่สัตว์ทดลองวันละ 2 ครั้ง ติดต่อกัน 4 วัน พบว่าสารสกัดน้ำทั้งสองขนาดมีผลทำให้ค่าเอนไซม์ aspartate aminotransferase ซึ่งบ่งบอกถึงความผิดปกติของตับมีค่าสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับน้ำเปล่า ในขณะที่เอนไซม์ที่บ่งถึงการทำงานของตับอีก 2 ชนิด ได้แก่ alanine aminotransferase และ alkaline phosphatase มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามขนาดความเข้มข้นที่ได้รับเช่นกันแต่ยังไม่ถึงนัยสำคัญทางสถิติ จึงสรุปได้ว่าสารสกัดน้ำจากใบหนานเฉาเหว่ยอาจก่อให้เกิดพิษต่อตับได้