คำถาม : การสกัดสารจากพืช
  • ขอสอบถามว่า การสกัดสารจากพืช หลังจากการสกัดแล้ว เราต้องนำไปทดสอบกับเชื้อแบคทีเรียที่เราต้องการทดสอบ จากที่ได้อ่านในหลายๆงานวิจัย ในส่วนของการทดสอบสารสกัด คำถามคือ
    1. ทำไมถึงต้องใช้ DMSO ในการละลายสารสกัด
    2. ถ้าเราไม่ใช้ DMSO ในการละลาย เราใช้สารสกัดที่เราสกัดได้เป็นตัวละลายแทนได้ไหม ถ้าไม่ได้ เพราะเหตุใด

  • Date : 29/10/2561 17:09:00
คำตอบ : สามารถใช้สารละลายที่เราสกัดละลายได้ค่ะ แต่ที่ใช้ DMSO เป็นตัวทำละลายเนื่องมาจาก DMSO เป็นตัวทำละลายที่สามารถใช้ละลายสารได้หลายชนิด ไม่ก่อให้เกิดพิษต่อเซลล์ มีความสามารถเข้ากันกับน้ำที่ใช้เป็นตัวทำละลายร่วมได้ และไม่ระเหยง่าย ทำให้สารละลายมีความเข้มข้นคงที่เวลานำไปทดสอบกับเชื้อที่ต้องการศึกษาน่าจะได้ผลที่ถูกต้องมากกว่า