คำถาม : วิธีการใช้ข่อยเพื่อดูแลช่องปาก
  • วิธีการใช้ข่อยเพื่อดูแลช่องปาก เช่น การแปรงฟัน การทำน้ำยาบ้วนปาก
  • Date : 22/10/2561 16:33:00
คำตอบ : ในการใช้พื้นบ้าน มีการใช้กิ่งอ่อนของข่อย มาขบหรือทุบให้นิ่มจนปลายกิ่งเป็นฝอย แล้วนำมาสีฟัน ทำให้ฟันแน่น ฟันทน แข็งแรง หรือนำมาต้มใส่เกลือให้เค็มใช้รักษาโรครำมะนาด แก้โรคฟัน รักษาฟันให้แข็งแรง แก้ปวดฟัน
มีรายงานการศึกษาวิจัยที่พบว่าสารสกัดจากใบข่อยสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตหรือทําลายเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคฟันผุและโรคปริทันต์ได้ ในปัจจุบันจะพบว่ามีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับช่องปากที่มีสารสกัดจากใบข่อยเป็นส่วนผสม เช่น ยาสีฟัน และน้ำยาบ้วนปาก วางจำหน่ายในท้องตลาด

Ref :
- http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=37
- โสพิศ วงศ์คํา และคณะ. การศึกษาผลของสารสกัดข่อยต่อเชื้อจุลินทรีย์ในช่องปาก. รายงานการวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2538.
- Taweechaisupapong S, Wongkham S, Chareonsuk S, Suparee S, Srilalai P, Chaiyarak S. Selective activity of Streblus asper on Mutans streptococci. J Ethnopharmacol 2000;70:73-9.
- Triratana T, Thaweboon B. The testing of crude extracts of Streblus asper (Koi) against Streptococcus mutans and Streptococcus salivarius. J Dent Assoc Thai 1987;37:119-25.
- สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์ และสุรัตน์ ลีนะศิริมากุล. ผลของยาสีฟันผสมสารสกัดจากใบข่อยต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อสเตร็พโตคอกคัส มิวแทนส์ในนํ้าลาย รายงานการวิจัยระดับปริญญา ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2534.