คำถาม : น้ำมันในเปลือกส้ม
  • ส้มชนิดไหนที่มีน้ำมันในเปลือกมาที่สุด
  • Date : 25/7/2561 16:48:00
คำตอบ : จากการสืบค้น ยังไม่พบรายงานการวิจัยที่ทำการเปรียบเทียบปริมาณน้ำมันหอมระเหยในเปลือกส้ม ในสายพันธุ์ที่พบในประเทศไทย จึงไม่สามารถระบุได้ แต่พบรายงานการวิจัยที่ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณน้ำมันหอมระเหยที่สกัดได้จากเปลือกส้มบางสายพันธุ์ซึ่งระบุว่า ปริมาณน้ำมันหอมระเหยที่สกัดได้จากเปลือกส้มขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ และไม่มีความสัมพันธ์กับความหนาของเปลือกส้ม แต่การย่อยเปลือกส้มให้มีขนาดเล็กก่อนการสกัดจะมีผลช่วยให้สกัดน้ำมันหอมระเหยได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับวิธีการสกัด ซึ่งพบว่า การสกัดด้วยวิธีกลั่นด้วยไอน้ำจะได้ปริมาณน้ำมันหอมระเหยมากกว่า การกลั่นด้วยน้ำร้อน และการกลั่นด้วยตัวทำละลาย

Ref :
1. Jalgaonkar KR, Jha SK, Pal RK, Jha GK, Samuel DVK. Effect of species and particle size on essential oil yield of citrus peel (Citrus spp.). Indian J Agri Sci. 2013; 83(12): 1285-88.
2. Giwa SO, Muhammad M, Giwa A. Utilizing orange pells for essential oil production. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. 2018; 13(1): 17-27.